تحقیق و توسعه


 

کنترل کيفيت:

کنترل کيفيت در اين شرکت بصورت فرآيندي از بدو ورود مواد اوليه تا توليد محصول نهايي و حتي کيفيت آب مصرفي از نظر( شيميايي و ميکروبي) بررسي و پايش ميگردد.

کنترل کيفيت در حال حاضر شامل چهار قسمت:

-     آزمايشگاه ميکروبي
-    ،شيميايي
-    ،فيزيکي
-    محيط زيست مي باشد.
قسمت ميکروبي:
طبق سر فصل هاي اداره استاندارد و دانشگاه علوم پزشکي بر روي (کنجاله و بلغور و پروتئين سويا و آب مصرفي) توسط کارشناس کنترل کيفيت نمونه برداري وآزمايشات مربوط انجام ميگيرد که بعضي ازآنهاعبارتند از:
-    آزمونهاي شمارش کلي ميکروارگانيسم ها ،
-    اشرشيا کلي
-    سالمونلا
-    افلاتوکسين
-    کپک و مخمرو.........

قسمت شيميايي
-    انواع آزمونهاي تخصصي مانند:
-    تعيين درصد پروتئين روغن مصرفي
-    درصد پروتئين کنجاله مصرفي
-    در صد پروتئين محصول توليدي(پروتئين گياهي سويا)
-    درصد  روغن محصول توليدي (پروتئين گياهي سويا)
-    درصد خاکستر کل و نامحلول اسيد در کنجاله
-    درصد خاکستر کل و نامحلول اسيد در پروتئين سويا

قسمت فيزيکي:

فعاليتهاي صورت گرفته در اين قسمت عبارتند از:
-    تعيين درصد رطوبت کنجاله
-    تعيين درصد رطوبت بلغور
-    تعيين درصد رطوبت محصول پروتئين گياهي سويا( بصورت روتين )

بررسي کنجاله و بلغور و پروتئين توليدي از نظر پارامترهاي ظاهري مانند :
-    رنگ
-    بو
-    طعم
-    تعيين ميزان جذب آب محصول پروتئين سويا
-    و.....

علاوه بر  اين فعاليتها کنترل و تاييد کليه اقلام بسته بندي شامل:
-    سلوفان
-    ،کارتن
-    ،نوارچسب،
-    پاکت
-    و.........
و نظارت بار گيري انواع محصولات از جله وظايف اين واحد ميباشد.